Obchodní podmínky

Rozhodli jste se pro zakoupení některé z mých služeb? Než kliknete na objednávací tlačítko, příp. sjednáte online výuku, jistě vás bude zajímat, k čemu se objednávkou zavazujete. Před vlastní objednávkou mých elektronických služeb zaškrtáváte políčko „Souhlasím s obchodními podmínkami“, proto vám doporučuji se s mými Všeobecnými obchodními podmínkami seznámit.

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ:
Mgr. Hana Šimáčková
IČO: 05346622
DIČ: CZ8960280010
Sídlo: Bzenecká 1216, Strážnice, 69662
Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku, příslušným úřadem je Městský úřad Veselí nad Moravou.

Nejsem plátce DPH.
E-mail: hanka@profhanka.cz
Telefon: +420 777 876 902
Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.
V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

Úvodní ustanovení
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro služby prodávajícího, kterým je Hana Šimáčková, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího www.profhanka.cz nebo prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu mezi kupujícím a prodávajícím.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících (zákazníka) a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.profhanka.cz.

Objednávka
2.1 Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na stránkách jednotlivých služeb. Nejsem plátce DPH. Cena je dále vždy uvedena i na faktuře. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Objednávka jazykových služeb vždy obsahuje informace o zákazníkovi, objednávané službě, ceně, možnostech platby. Platby jsou přijímány bankovním převodem nebo v případě objednávkového formuláře i online převodem, platebními kartami přes platební bránu ThePay či přes PayPal. 

2.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká zadáním objednávky na jazykové služby (nikoliv až po potvrzení objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné objednávky kurzů francouzštiny je dodání fakturačních údajů (adresa kupujícího a počet smluvených lekcí francouzštiny) prodávajícímu.

2.4 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky smlouvu zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7 Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat službu je prodávající zbaven v případě plně obsazené kapacity lekcí francouzského jazyka, o čemž bude zákazník předem informován.

Cena, daňový doklad, multilicence
3.1 Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na faktuře.

3.2 Faktura: Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi fakturu, kterou mu odešle do jeho emailové schránky a která po zaplacení slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající není plátcem DPH.

3.3 Multilicence: V případě, že objednáváte mé produkty pro školy, firmy, učitele a jiné organizace, kontaktujte mě e-mailem na hanka@profhanka.cz pro získání možnosti zakoupení produktu s multilicencí. Proč? Protože zákon o autorských právech neumožňuje elektronické produkty kopírovat a šířit bez této licence. E-produkt je z právního hlediska považován za software, a proto je jeho šíření na rozdíl od tištěné knihy nelegální. Multilicence vám nabízí neomezené šíření mých produktů mezi pracovníky školy (firmy) výhradně pro potřebu vaší školy, firmy, organizace a jejích žáků. V případě objednání e-produktů pro školu, firmu nebo učitelem bez multilicence bude objednávka automaticky stornována. Pokud kupující již pošle prodávajícímu platbu za produkt bez multilicence na účet, bude po domluvě mezi kupujícím a prodávajícím vystavena doplatková faktura na rozdíl ceny za multilicenci, nebo budou kupujícímu vráceny peníze (viz níže odstoupení od smlouvy).

Způsob a forma platby
4.1 Způsob a možnosti platby: bankovním převodem na účet 2043866014/3030.

4.2 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky je možná jen po dohodě (v případě zájmu mě kontaktujte na hanka@profhanka.cz).

4.3. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Způsob dodání
5.1. Při koupi e-produktu bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu do členské sekce, ve které je obsah možno stáhnout či otevřít.

5.2. Elektronické materiály budou dodány do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na účet. Po dodání materiálů si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu. Zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.

5.3. Online výuka bude poskytnuta v termínu, na kterém se vzájemně dohodneme. Nedohodneme-li se na termínu, má kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.

5.4. Skupinový kurz francouzštiny proběhne v termínu, který je uveden v přihlášce na kurz. V případě změny termínu z důvodu lektora bude student včas informován a bude mu nabídnuto vrácení peněz.

Zabezpečení a ochrana autorských práv
6.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

6.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online kurzy, videokurzy a e-booky) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření, kopírování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

Odstoupení od smlouvy
7.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

7.2. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:

Nejpozději 14. den po převzetí služby musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
Odstoupit lze jednoduše vyplněním formuláře o odstoupení od smlouvy, který naleznete zde a jeho zaslání v elektronické formě na adresu hanka@profhanka.cz spolu s přiložením daňového dokladu (faktury) o zaplacení.
Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

7.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu (a v případě videokurzu znemožnit přístup do členské sekce), pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

– prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 7 dnů po době splatnosti
– nerespektování multilicence při objednávce na školu či jinou instituci (viz čl. 3.3. VOP)
– kopírování a šíření placeného obsahu třetím stranám (viz čl. 6.2. VOP)

7.4. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce online kurzu.

Absence na individuálních online lekcích francouzštiny
8.1. Kupující může během předplaceného období lekcí francouzského jazyka na lekcích chybět, avšak je povinen tuto skutečnost oznámit minimálně 24 hodin před další smluvenou lekcí prostřednictvím emailu či telefonního kontaktu. Pokud tak kupující neučiní, cena za odpadlou lekci francouzského jazyka je účtována v plné výši. 

8.2. Pokud se kupující bez předchozího informování prodávajícího (přes telefon či e-mail) nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku lekce francouzského jazyka, lekce automaticky propadá a je pokládána za odučenou bez možnosti nahrazení lekce.

8.3. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na hanka@profhanka.cz), pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 60 dnů od jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Absence na skupinovém kurzu francouzštiny

9.1. Kupující má možnost zrušit svou účast na kurzu kdykoli před zahájením celého kurzu (informováním prodávajícího přes telefon či e-mail). Pokud tak učiní, prodávající mu vrátí 100 % zaplacené částky za daný kurz.

9.2. V případě, že kupující zruší svou účast na kurzu později, tedy až po zahájením celého kurzu, nebo se na kurz vůbec nedostaví, prodávající si bude účtovat 100 % částky za daný kurz.

9.3. V případě, že skupinový kurz obsahuje skupinové online lekce (např. konverzační lekce), které jsou předem dohodnuty na určité termíny, kupující nemá nárok na vrácení peněz z důvodu absence na těchto skupinových online lekcích. Může mě však požádat o pořízení videozáznamu z lekce, na kterou se nemůže dostavit, a v případě souhlasu ostatních účastníků kurzu pak poskytnu záznam lekce výhradně pro osobní účely. Kupující, který se na lekci nemohl dostavit, se tak může zpětně podívat na proběhlou lekci ze záznamu a látku si doplnit samostudiem.

9.4. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na hanka@profhanka.cz), pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 60 dnů od jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Odpovědnost
9.1 Odpovědnost za obsah webu: Veškeré texty na webu www.profhanka.cz jsou duševním vlastnictvím Hany Šimáčkové. Jejich kopírování bez souhlasu a uvedení autorky může být stíháno.

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů
10.1. Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nutné k fakturaci jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

10.2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

10.3. Na požádání vám dle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory snahám o aktuálnost údajů byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání budou opraveny.

10.4. Přesné znění ochrany osobních údajů najdete na https://profhanka.cz/ochrana-osobnich-udaju/

10.5. Kupující, prodávající i lektor účastnící se kurzů berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

Účinnost
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2019. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://profhanka.cz/ , popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://profhanka.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení
Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.